Algemene huurvoorwaarden

1. Gebruik van de gehuurde goederen
De huurder gebruikt de gehuurde goederen conform hun bestemming en als goede huisvader. Indien het aantal bewoners per woning hoger is dan de onthaalcapaciteit die in onderhavige overeenkomst staat, heeft de eigenaar het recht de bijkomende personen zonder voorafgaand akkoord te weigeren of om een tijdelijke prijsverhoging te vragen. Elke inbreuk op deze clausule kan aanleiding geven tot de onmiddellijke opzegging van onderhavige overeenkomst, in het nadeel van de huurder, waarbij het huurbedrag eigendom blijft van de eigenaar.

2. Waarborg huis
Voor de aankomst of op de dag van aankomst kan de eigenaar naast het huurgeld ook een waarborg vragen waarvan hij het bedrag vrij bepaalt. Het wordt op de voorzijde van het contract vermeld. De waarborg wordt contant betaald. De terugbetaling van de borg vindt uiterlijk 14 dagen na einde huurperiode plaats onder aftrek van eventuele schade.

3. Contract
De eigenaar stuurt (per brief of email) een exemplaar van het contract naar de huurder die in het contract de ontbrekende gegevens invult en dit ingevulde en ondertekende exemplaar naar de huurder terugstuurt, binnen een termijn van maximaal 8 dagen. De eigenaar ondertekent het ontvangen exemplaar en stuurt het terug naar de huurder. De huurder betaalt het voorschot binnen diezelfde termijn van 8 dagen. Het resterende huurbedrag is opeisbaar 28 dagen voor de datum van het verblijf, met uitzondering van last minute reserveringen, waarbij het totale bedrag onmiddellijk wordt overgemaakt óf ter plekke contant wordt betaald. Indien de eigenaar zijn exemplaar van de overeenkomst of het voorschot niet ontvangt binnen de afgesproken tijd, kan deze binnen de hier opvolgende 8 dagen bij gewone brief of email afzien van verhuring.

4. Boedelbeschrijving-verantwoordelijkheid
De huurder betrekt de ruimte als goede huisvader. Hij is verantwoordelijk voor het gehuurde goed, de uitrusting en het terrein dat tot zijn beschikking wordt gesteld. Hij vergoedt de eigenaar voor alle kosten ten gevolge van zijn nalatigheid en verbindt zich ertoe eventuele beschadigingen te melden. Met het huren van de woning verbindt de huurder zich ertoe het te verlaten in de staat waarin hij het ontving. Eventuele gebreken moeten op of bij aankomst vóór 22.00 uur worden gemeld aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger.

5. Annulering
Elke annulering moet via aangetekende brief of emailbericht aan de eigenaar gebeuren. De huurder kan zich, mits akkoord van de eigenaar, laten vervangen door een andere persoon die de overeenkomstvoorwaarden aanvaardt. In dat geval wordt het voorschot verondersteld te zijn betaald door de vervangen huurder. In de andere gevallen blijft het voorschot voor 25% eigendom van de eigenaar als schadevergoeding. Deze vergoeding stijgt tot:
– 30% van het voorschot bij annulering tot 42 dagen voor de aankomst;
– 60% van het voorschot bij annulering vanaf de 42ste dag tot de dag van aankomst;
– 90% van de huurprijs bij annulering vanaf de 28ste dag tot de dag van aankomst;
– 100% van de huurprijs bij annulering op de dag van aankomst.
Het vroegtijdige vertrek van de huurder, ongeacht de reden, geeft geen aanleiding tot de, zelfs gedeeltelijke, terugbetaling van de huurprijs.

6. Respect voor de buurt en het milieu
De huurder verbindt zich ertoe de buurtbewoners en de omgeving in het algemeen te respecteren alsmede de flora, fauna, diverse uitrusting, enz. Open vuur in de tuin is in België verboden en kan tot een boete leiden.